Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

  • Ưu thế địa lý
  • Quá trình quốc tế hóa
  • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
  • Phát triển kinh tế
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Mối giao hảo với Nhật Bản
  • Miền Nam Việt Nam

  • Sau khi chính sách đổi mới được Đại hội Đảng toàn quốc lần VI thông qua vào năm 1986, Việt Nam đã tiến hành nhiều chính sách mở cửa dành cho đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, luôn duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong suốt một phần tư thập kỷ qua.
  • Việt Nam được dự đoán GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3000 USD. Nói chung, nếu GDP bình quân đầu người vượt quá 3.000 đô la , thì cơ giới hóa sẽ bắt đầu và mức độ phổ biến hàng tiêu dùng lâu bền sẽ được đẩy nhanh, và thị trường trong nước Việt Nam trở thành một mục tiêu đầy hứa hẹn do nhu cầu trong nước tăng lên.
Quay về trang đầu trang