Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

 • Ưu thế địa lý
 • Quá trình quốc tế hóa
 • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
 • Phát triển kinh tế
 • Nguồn lao động dồi dào
 • Mối giao hảo với Nhật Bản
 • Miền Nam Việt Nam
Thể chế chính trị
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo duy nhất
  Thể chế lãnh đạo tập thể gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị đã điều hành hệ thống chính trị ổn định.
 • Ba nhân vật trung tâm của thể chế lãnh đạo tập thể là Tổng bí thư Trung ương Đảng - vị trí cao nhất trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch nước – đứng đầu Nhà nước, và Thủ tướng.
Dân tộc
 • Dân tộc Kinh chiếm 85~90% dân số. Còn lại là các dân tộc Hoa và 53 dân tộc thiểu số khác.
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Gần đây, tiếng Anh trở nên phổ biến trong giáo dục giới trẻ.
Tôn giáo
 • Phật giáo chiếm đa số, tập quán tôn trọng tổ tiên, người lớn tuổi (trật tự trên dưới) vẫn còn đậm nét.
Quay về đầu trang