Nhà xưởng cho thuê


07-04-2018

CÔNG TY TNHH HIKARI VIỆT NAM đã đầu tư nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Đức

07-04-2018

CÔNG TY TNHH SANWA KAKO VIỆT NAM đã đầu tư nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Đức

24-11-2017

CÔNG TY TNHH PRETEC WORLD đã đầu tư nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Đức